Contingut de: Premsa i butlletins locals. [Sèrie]

 
Pàgina 1 de 2. Resultats: 20. Ordenats

Publicació (pàgines)

La Razón.

Revista pertanyent a l'òrbita de la lliga regionalitsta

Publicació (pàgines)

La Falç.

La Falç, Periodic Nacionalista. D'idelologia catalanista, se'n conserven 43 números.

Publicació (pàgines)

Germanor.

La revista Germanor es publica durant diversos períodes, en formats diferents. D'ideologia catalanista, els subtítols de la capçalera varien en el temps. BAYARRI I GOÑI (1994) en diferencien quatre etapes: 1917-1918, 1919-1920, 1921-1922, i 1926. Col·lecció incompleta.

Publicació (pàgines)

Bona Llevor.

Bona Llevor. Setmanari Regionalista.
Col·lecció gairebé completa facilitada per Salvador Turné, provinent de la biblioteca de la S.C. i R. La Barretina. Falten els números 4 i 9.

Publicació (pàgines)

Garbí.

Garbí. Setmanari independent, festiu, de literatura i informació. Col·lecció incompleta

Publicació (pàgines)

El Poble Llevantí.

El poble Llevantí. Setmanari de divulgació cultural. Col·lecció incompleta.

Publicació (pàgines)

El Nou Sentir.

El Nou Sentir. Períodic Popular Setmanal. Col·lecció incompleta.

Publicació (pàgines)

Revista Xarima.

Xarima. Fulla de bon humor. Fulla quinzenal de bon humor

Publicació (pàgines)

El Ariete.

El Ariete. Revista Quinzenal Patriótica. Defensora de los intereses de Malgrat i Distrito.Col·lecció completa

Publicació (pàgines)

Bon Humor.

Bon Humor. Setmanari literari-festiu

Publicació (pàgines)

Ciutadania.

Ciutadania. Setmanari de civisme i cultura. A partir del número 17: Periódic adherit al Partit Catalanista Republicà

Publicació (pàgines)

Mareny.

Mareny. Periòdic científic, literari i amè. Portaveu de la infantesa i de la juventut de Catalunya

Publicació (pàgines)

Estilo.

Estilo. Boletín de la Delegación Local del Frente de Juventudes de F.E.T. y de las J.O.N.S.

Publicació (pàgines)

Guia.

Guía. Circular de Acción Católica

Publicació (pàgines)

Voz de Malgrat.

Voz de Malgrat. Boletín Editado por la Delegación Local de Prensa y Propaganda de F.E.T. y de las J.O.N.S